Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach

Info o stowarzyszeniu
o stowarzyszeniu


Efektywnie wykorzystaj potencjał swojej firmy.
Wspólnie możemy więcej!Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach to jedna z kluczowych organizacji gospodarczych w regionie. Powstało w 1997 roku z inicjatywy przedsiębiorców i menedżerów z Jelcza-Laskowic. Celem była wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów gospodarki rynkowej.

Misją Stowarzyszenia Pracodawców w Jelczu-Laskowicach jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i ekonomicznym gminy i mista Jelcz-Lakowice, wspieranie przemian gospodarczych, propagowanie zasad gospodarki rynkowej, kreowanie postaw uczciwości i rzetelności w życiu publicznym.

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy:

1. Promowanie ziemi jelczańsko-laskowickiej i sprzyjanie jej wszechstronnemu rozwojowi.
2. Promowanie możliwości produkcyjno-usługowych członków Stowarzyszenia, wspieranie ich rozwoju oraz budowanie wysokiego poziomu etyki zawodowej.
3. Tworzenie atmosfery społecznej akceptacji wokół potrzeby funkcjonowania i działania Stowarzyszenia.
4. Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji programów społecznych i gospodarczych dla miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
5. Dążenie do stworzenia warunków, zapewniających zrównoważone funkcjonowanie i stabilny rozwój firm lokalnych, szczególnie tych będących członkami lub reprezentowanych w Stowarzyszeniu.
6. Reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia przed negatywnymi objawami funkcjonowania życia społecznego, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, korzystaniu z praktyk monopolistycznych i pozaprawnych w zawieraniu umów o usługi i roboty oraz lekceważenie potrzeb interesów społeczności lokalnej.

Statut stowarzyszenia

strona główna / linki / działalność społeczna / kontakt
Copyright © 2013 - Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach