Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach

Info o stowarzyszeniu
statut
SATUT STOWARZYSZENIA PRACODAWCÓW W JELCZU-LASKOWICACH

§1
Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1939 r. (D.z.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i innych ustaw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na rzecz swoich członków oraz promocji miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Jelcz-Laskowice.

§3
Cele Stowarzyszenia:
1. Promowanie ziemi jelczańsko-laskowickiej i sprzyjanie jej wszechstronnemu rozwojowi
2. Promowanie możliwości produkcyjno-usługowych członków Stowarzyszenia, wspieranie ich rozwoju oraz budowanie wysokiego poziomu etyki zawodowej.
3. Tworzenie atmosfery społecznej akceptacji wokół potrzeby funkcjonowania i działania Stowarzyszenia.
4. Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji programów społecznych i gospodarczych dla miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
5. Dążenie do stworzenia warunków, zapewniających zrównoważone funkcjonowanie i stabilny rozwój firm lokalnych, szczególnie tych będących członkami lub reprezentowanych w Stowarzyszeniu.
6. Reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia przed negatywnymi objawami funkcjonowania życia społecznego, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, korzystaniu z praktyk monopolistycznych i pozaprawnych w zawieraniu umów o usługi i roboty oraz lekceważenie potrzeb interesów społeczności lokalnej.

§4
Cele realizowane będą m.in. poprzez:
1. Prowadzenie mediacji w sprawach dotyczących członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie ich potrzeb i interesów wobec władz państwowych i samorządowych.
2. Organizowanie współdziałania firm, samopomocy koleżeńskiej i wymiany doświadczeń zawodowych i myśli naukowo-technicznej oraz dopływu informacji do członków Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej i dobroczynnej oraz wspieranie rozwoju oświaty, kultury, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu itp.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, handlowej i produkcyjno-usługowej w celu pozyskiwania środków do realizacji celów Statutowych.
5. Humanizowanie stosunków pracy i integrowanie załóg stowarzyszonych firm do realizacji celów społeczno-gospodarczych.
6. Sponsorowanie młodzieży kształcące się w zawodach i specjalnościach ważnych z punktu widzenia Stowarzyszenia dla rozwoju i funkcjonowania miasta i gminy.
7. Współpracę z władzami administracyjno-samorządowymi oraz innymi organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i gminy

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§5
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków - założycieli,
b) członków zwyczajnych,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.
2. Członkowie - założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa i obowiązki w Stowarzyszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.

§6
Członkami - założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut.

§7
1. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia można ubiegać się pełnoletnia osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklaracje o przystąpieniu do Stowarzyszenia:
a) płaceniu składek, których wysokość określa Walne Zebranie,
b) o zakresie swojej aktywności w Stowarzyszeniu.
3. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się uchwałą Zarządu, zwykłą większością głosów.

§8
Członkowie - założyciele i zwyczajni mają prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do Statutowych organów Stowarzyszenia pod warunkiem opłacenia składek członkowskich.
2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów Stowarzyszenia, gdy udział taki jest przewidziany przez Statut.
3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
4. Uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach i zjazdach na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§9
1. Członkowie - założyciele i zwyczajni są zobowiązani:
a) brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
b) regularnie opłacać składki członkowskie.
1. Nie opłacenie składek członkowskich przez ponad 6 miesięcy wszczyna procedurę określoną w § 10 pkt. 3 i 4 Statutu.

§ 10
1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje Zarząd.
2. Wygaśnięcie członkostwa następuje:
a) po złożeniu rezygnacji na piśmie,
b) po śmierci członka.
3. Pozbawienie członkostwa następuje w następujących przypadkach:
a) działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
b) nie wywiązania się z obowiązków określonych w zgłoszonej deklaracji, o której mowa w § 7 pkt. 2,
c) nie stosowanie się do wymogów Statutu Stowarzyszenia,
d) nie przestrzegania zasad etyki kupieckiej,
e) uchybiania regułom koleżeństwa w kontaktach z innymi członkami Stowarzyszenia.
4. Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w pkt. 3, poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym.

§ 11
1. Statut członka wspierającego otrzymuje osoba prawna popierająca zadania statutowe i wyrażająca wolę współpracy ze Stowarzyszeniem, oraz deklarująca płacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwróci się do podmiotów działających na terenie oraz do władz samorządowych miasta i gminy Jelcz-Laskowice, z propozycją członkostwa wspierającego.

§ 12
1. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału w organizowanych spotkaniach integracyjnych oraz imprezach targowo promocyjnych.
2. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach Stowarzyszenia swoje oferty na preferencyjnych zasadach.
3. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 8 pkt. 3 i 4 Statutu.

§ 13
Statut członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej.

§ 14
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz promocji i rozwoju miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
2. Członkowie honorowi oraz inni członkowie, którzy otrzymali tę godność nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia odpowiedzialnym za kontrolowanie działań Zarządu Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 16
Walne Zabranie Członków jest organem uchwałodawczym.

§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczących i członków komisji.
3. Uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na następny rok kalendarzowy.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
5. Wybór i odwołanie prezesa, wiceprezesów i sekretarza Zarządu Stowarzyszenia.
6. Przyznawanie członkostwa honorowego.
7. Uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie mienia Stowarzyszenia, gdy przekracza to zakres zwykłego Zarządu.
9. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

§ 18
W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą:
1. Członkowie - założyciele.
2. Członkowie zwyczajni.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków założycieli i zwyczajnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Do dokonania zmian w Statucie wymagana jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, o których mowa w pkt. 1.
3. W przypadku braku kworum, przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu miesiąca. W tym przypadku dla ważności podejmowanych uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

§ 20
1. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewodniczący, wybierany przez Walne Zabranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu.
2. Przewodniczącemu pomagają dwaj zastępcy wybrani na zasadach określonych w pkt. 1.
3. Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków, jego zastępcom, przewodniczącym i członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży oraz diety, o ile uchwali je Walne Zebranie Członków.

§ 21
1. Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Rewizyjną w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania, na 2-letnią kadencję.
2. Walne Zebranie Członków może powołać także inne stałe lub doraźne komisje, odpowiedzialne za przeprowadzenie ściśle przez Walne Zebranie określonych czynności lub zadań.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna działa w składzie: przewodniczący i dwóch członków.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia,
b) przeprowadzenie czynności kontrolnych w Zarządzie Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków o ustaleniach kontrolnych i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 23
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
a) prezes,
b) dwóch wiceprezesów,
c) sekretarz.
3. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na dwuletnią kadencję w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 24
1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) zwykły zarząd mieniem Stowarzyszenia,
c) przygotowanie uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
d) bieżąca realizacja zadań Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, określonych w § 3 i 4 Statutu,
e) współpraca z przewodniczącym Walnego Zebrania Członków,
f) przyjmowanie i skreślanie członków.
2. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisji właściwych warunków działania.

§ 25
Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami i jest przełożonym pracowników Biura Stowarzyszenia.

§ 26
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność połowy jego składu i zwykła większość głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów za przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 27
1. Do zadań skarbnika Stowarzyszenia (Głównego Księgowego) należy:
a) założenie i prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia,
b) prowadzenie księgowości,
c) przygotowanie sprawozdań z wykonania preliminarza dochodów i wydatków za rok ubiegły,
d) przygotowanie dla Zarządu założeń do projektu preliminarza dochodów i wydatków na rok następny,
e) pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia,
f) składanie Zarządowi półrocznych informacji o wywiązaniu się członków Stowarzyszenia z zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia.
2. Skarbnik zatrudnia Zarząd.
3. Skarbnik bierze udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosowania.
4. Kontrasygnata Skarbnika jest niezbędna przy wszystkich decyzjach majątkowych Zarządu i na dokumentach, które mogą pociągać za sobą zobowiązania finansowe Stowarzyszenia.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. Składek członkowskich.
2. Darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
4. Ofiarności publicznej.
5. Dotacji.
6. Dochodów z własnej działalności.

§ 29
1. Zarząd Stowarzyszenia może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (§ 17 pkt. 9 Statutu).
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub z jego upoważnienia jednego z wiceprezesów i skarbnika.
3. Wszelkie dokumenty finansowe, nie dotyczące składników majątkowych Stowarzyszenia, podpisuje prezes lub z jego upoważnienia jednej z członków Zarządu i skarbnik.

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 30
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków.
2. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazanie pozostałych składników majątkowych podmiotów wskazanym przez Walne Zebranie Członków.

Sporządził:

Jerzy Urbaniak
Statut zatwierdzono na zebraniu założycielskim
w dniu 18.04 1997 r.
strona główna / linki / działalność społeczna / kontakt
Copyright © 2013 - Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach